Hayatı tatlı yapan, yücelten güzel alışkanlıklardır | HerAy Elazığ Aktuel-Elazığlıyım diyen herkesin dergisi
Ana Sayfa
Dolar : Euro : Bist :
Ana Sayfa >>Hayatı tatlı yapan, yücelten güzel alışkanlıklardır 24.07.2014 14:04

Hayatı tatlı yapan, yücelten güzel alışkanlıklardır

Hayat periyodik tekrarlarla akıp giderken; saniyeler, dakikalar, saatler, günler, haftalar, aylar yıllar halinde dönen çarklarla bir saat gibi işlemektedir. Bütün kâinatı matematiksel bir hesap armonisi üzerine inşa eden Yüce Allah; muazzam bir ahenk içinde varlık âleminden sonsuza doğru bir yolculuk başlatmıştır.

Yaratılanların en şereflisi konumuna sahip kılınan insan âlâyı illîyînden esfelei safiline kadar uzanan dehşet derinlikteki uçurumun iki ucu arasında gidip gelen bir sarkaçta yolculuk eden bir yarışçıdır. Yücelerin en yücesi ile aşağıların en aşağısı arasında bir yerde kişinin kendini konumlandıracak olan bu yarışta hedef Allah’ın rızasıdır.

Kim Allah’ın rızasına ne kadar yaklaşabilirse yaratılış gayesine o kadar yaklaşmış olur. Kim, Allah’ın rızasından ne kadar uzaklaşırsa yaratılış gayesinden o kadar uzaklaşmış olur. Allah rızası insanı umduğu her türlü güzelliğe ulaştıracak, korktuğu her şeyden emin kılacak ebet, müebbet bir mazhariyettir, asla fena bulmaz, zeval görmez.

Allah’tan geldik, O’na gidiyoruz. Ruhlar âleminden başlayan bu yolculuk; dünya âlemine ana rahminden, berzah âlemine kabir kapısından, mahşer âlemine sur ile başlayan dirilişle çıkılır ve oradan da ya cennet kapılarından veya cehennem kapılarından girilerek herkes hak ettiği sonsuz ikametgâhına ulaşır.

Allah için ilim ve takdir tahtında bütün bu macera başlamış ve bitmiştir. Bunun bir safhasının içinde idrakimizin bulunması bize özgü bir durumdur. Yüce Allah’ın bütün tabloyu takdir edip aynı anda görmesi, izlemesi, bilmesi yarışta hâşâ bir adaletsizlik yaptığı anlamına gelmez.

Yüce Allah, insana irade-i cüziye bahşederek bir programla birlikte dünya hayatına gönderip müsabakaya iştirak ettirmektedir. Dünya hayatı için âlem-i misal denilmiştir. Dünyada tiyatro sahnesindeki gibi temsili bir hayat yaşanmaktadır.

Bu temsilde kişinin nasıl bir rol üstleneceğine, ruhlar âlemindeki kalû-belâ bezminde, kendisi karar vermiştir. Başka bir ifade ile herkes dünya tiyatrosunda nasıl bir rol alacağını kalû-belâ bezminde kendi seçimi, tercihi ile benimseyerek karar verip üstlenmiştir.

Kim hangi rolü başarı ile hayata geçirebileceğine inanıp üstlenmişse o rol ile sorumlu tutulup âlem-i misal denilen şu dünya sahnesine gönderilmektedir. Yüce İlahi adalet herkesin bizzat kendi fıtrat ve kabiliyetine uygun olarak seçtiği ve başarabileceğini düşündüğü bir rolle hayat sahnesinde imtihan etmektedir.

Eğer insan imtihan olup müsabakaya gireceği rolünü kendi seçmeyip ona dayatılsaydı yarışı kaybetmesi halinde haksızlığa uğratıldığını ileri sürebilirdi ki bu, ilahi adalete uygun olmazdı.

İnsan için maksat en iyi oynayabileceği bir rol ile dünya sahnesine gelip Allah rızasını azami derecede kazanmaktır. Ölçü; rolün iyi veya kötü olması değil, başarılı oynanıp oynanmadığı, Allah rızasına mazhar olunup olunmadığıdır.

Ne var ki, unutma kanununa tabi tutulan insan kalû-belâ bezminde Allah’a söz vererek almış olduğu rolü dünya sahnesinde icra ederken iman, şuur ve sorumluluk ile hareket edemediği, başarılı olamadığı takdirde müsabakada elenmiş olacaktır. Çünkü mutlaka % 50’in üzerinde bir derece alması gerekir. İnanması ve sevabının günahından fazla olması gerekir ki cennet ehli olmaya hak kazanabilsin.

Dünya sahnesindeki rolü biten kişi, kabir kapısından berzah âlemine geçirilir. Önce bir kimlik tespiti yapılır. İnananlar ve inanmayanlar ayırt edilir. Berzah âlemi diriliş gününe kadar insan için geçireceği bir ara dönemdir. Kabir ya cennet bahçelerinden bir bahçe veya cehennemin çukurlarından bir çukurdur.

Dirilişten sonra mahşer hayatı başladığında çok hassas tartan teraziler kurulur. Zerre kadarı hayır veya şer kişinin kazandıklarından eksiltilmeksizin hesap edilir ve defterlerine yazılarak tastamam ellerine tutuşturulur. Böylece herkes ebedi hayatı için kazandıklarına sahip kılınır.

Her birimizin kalû-belâ bezminde en iyi şekilde oynayacağı ümidi ile beğenerek üstlendiği bir rolümüz var ve halen bu rolümüzü oynamaktayız. Bu rolümüzde başarılı olabilmenin bir sırrı güzel alışkanlıklar edinmektir. Fıtratı gereği insan alışkanlık haline getirdiği şeyi kolay yapar, ondan zevk ve lezzet alır.

Kötü alışkanlıklar edinen insan için kötülük, iyi alışkanlıklar edinen insan için iyilik kolaylaşır. Alışkanlık haline getirilmeden bir iyiliği yapabilmek zordur. Kâinatta ve dünya hayatında nasıl ki periyodik hareketler ve zamanlar içinde çarklar dönüyorsa insanın doğasında alışkanlıklar içerisinde dönüp giden bir hayat sürmeye yatkınlık vardır.

İnsan, doğasındaki bu alışkanlık edinme eğilimini güzel alışkanlıklar edinmek için kullanarak hayat imtihanında başarıyı yakalamada ve sürdürmede kolaylık sağlar. Kötü alışkanlıklar ise başarıya giden yolda ağır handikaplar oluşturur, hayatı çileli, ıstıraplı, çekilmez yapar, kaosa sürükler.

Alışkanlıklar hayatın ilk dönemleri olan çocukluk ve gençlik yıllarında kazanılır. İleri yaşlarda yeni alışkanlıklar edinmek kolay olmaz. Bu yüzden eğitimin insan hayatında büyük öneminin olduğu yadsınamaz. Eğitimin asıl amacı iyi alışkanlıklar kazanıp güzel ve başarılı bir hayatın yaşanması için imkân sağlamaktır.

Bu yüzden gençlikte elde edilen iyi alışkanlıklar ve yapılan ibadetler insanı ileriki yıllarda çok avantajlı konumda kulluk görevlerini yapmaya, hayat imtihanında iyi dereceler almaya, Allah rızasına nail olmaya başarıyla götürür.

İrili-ufaklı alışkanlıkların insan hayatını şekillendirerek ömür boyu olumlu-olumsuz etkilerinin, sonuçlarının olduğu herkesçe kabul edilir. Yine de iyi alışkanlıklar edinmede insanların farklı ve aykırı yaklaşımlar içerisinde hareket etmekte oldukları bir realitedir.

Çünkü insan iyi alışkanlıklar kazanmak için göstereceği çabadan daha güçlü bir şekilde kötü alışkanlıkların hücumuna maruz kalır. Bu nedenle insanın hayatı, vicdanı ile nefsi arasındaki mücadelenin sonuçlarına göre şekillenip anlam kazanır.

Her Ay Elazığ Aktüel hemşerilerimize iyi alışkanlıklar edinmede karınca kararınca desteğini sunabilirse bu, emeği geçen herkes için hayat imtihanında bir artı puan sağlayacaktır.

Her Ay Elazığ Aktüel sonsuzluk yolculuğundaki yarışın başarılı geçmesi için katkısı olanları kolektif bir çaba ile Yüce Allah’ın rızasına doğru ufuklar aşmaya yönelten yelkenleri açmaya sevk edebilirse amacına ulaşmış olur. Dileriz pusulası hep doğru istikameti gösterir, hedefini şaşırmadan menzil-i maksuda erişir.

Bu yolculukta pusulası vicdan, yelkenleri güzel alışkanlıklar olursa Allah’ın rızası hedefinden sapmayacaktır. Umarız Her Ay Elazığ Aktüel’de bir araya gelenler cennette de buluşurlar.

Her Ay Elazığ Aktüel bir fincan kahve gibi masamızda yer alabilirse iyi alışkanlıklarımızdan biri olmayı başarmış olacaktır.                    

http://www.herayaktuel.com/
*Her hakkı saklıdır. İzinsiz gösterilemez, çoğaltılamaz..
haberyazilimi.com - Copyright