Yeni Tüketici Kanunu ve değişiklikler | HerAy Elazığ Aktuel-Elazığlıyım diyen herkesin dergisi
Ana Sayfa
Dolar : Euro : Bist :
Ana Sayfa >>Yeni Tüketici Kanunu ve değişiklikler 08.02.2015 22:30

Yeni Tüketici Kanunu ve değişiklikler


Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne uyumu sürecinde temel yasalardan biri olan Tüketici Kanunu ilk kez Gümrük Birliği sürecine hazırlanmıştır. Tüketici Kanunu, tüketicilerin temel haklarını koruyan, üreticiyi ise sorumlu kılan bir yaklaşımdır.

Tüketicinin korunması alanında ilk temel metin, 1995 yılında yürürlüğe giren 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve ilgili ikincil mevzuatlardan oluşan düzenlemedir. Bu düzenleme daha sonra kanunun uygulanması sürecinde tespit edilen eksikliklerin giderilmesi ve bu alandaki AB mevzuatına uyum sağlanması amacıyla, 2003 yılında yeniden revize edilmiştir. Bu revizyonla da mevcut kanunda önemli değişiklikler yapılmıştır.

Meydana gelen bu değişim ve beklenti, yeniden ve daha farklı bir Tüketici Kanunu hazırlanması gerektiğini ortaya koymuştur. Bunun sonucu olarak da Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’ndan 17 Ağustos 2012 tarihinde yapılan açıklamada: “Türk Ticaret Kanunu ve Türk Borçlar Kanunu’nda tüketici haklarına ilişkin getirilen düzenlemelere uyum sağlanması, diğer taraftan süreç içerisinde yeni AB yönergelerinin düzenlenmesi ve mevcut yönergelerde yapılan değişiklikler ile uygulamada ortaya çıkan aksaklıkların giderilmesi amacıyla 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun hemen hemen bütün maddelerinde bir değişiklik ihtiyacı hasıl olmuştur” denilmiştir.

Bu çerçevede hazırlanmaya başlayan Yeni Tüketici Kanunu genel taslak olarak hazırlanmış ve kamuoyuna sunulmuştur. Söz konusu taslak 9 kısım ve 54 madden oluşuyor. Taslağın yasalaşmasının ardından 22 adet yönetmelik hazırlanması öngörülmektedir.

Yeni Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Tasarısı Taslağı; bankacılıktan, konut ve kapıdan satışlara kadar pek çok konuda yeni düzenlemeler getirmektedir. Bu vesile ile Tüketici Kanununun hazırlanmasında büyük emeği geçen dostum Prof. Dr. İ. Yılmaz ASLAN’ a da şükranlarımı sunmayı bir borç biliyorum.

YENİ TÜKETİCİ KANUNU TASLAĞI NELER GETİRİYOR?

Sözleşmeler anlaşılır olacak

-Yasa taslağına göre tüketici sözleşmeleri ‘koyu siyah harflerle düzenlenir’ ifadesi yerine ‘açık, sade, anlaşılabilir dilde ve okunabilir şekilde düzenlenir’ olarak değişiyor.

-Bankacılık sözleşmelerinde ise hiçbir suretle tüketicilerden kredi kartı üyelik ücreti, hesap işletim ücreti, dosya ücreti, ipotek ücreti vb. isimler altında herhangi bir bedel alınması engelleniyor.

-Genel olarak kullanılmak üzere hazırlanmış sözleşmelerde yer alan haksız sözleşme şartlarının denetimi, tespiti ve bu tespit neticesinde yaptırım uygulanması yetkisi Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’na veriliyor.

Kusurlu Malın Sorumlusu Üretici Olacak

-Hatalı ürün kavramı tanımlandı. Bütün şartlar dikkate alındığında kendisinden beklenen güvenliği sunmayan ürün hatalı sayılıyor.

-Hatalı imal edilmiş bir ürün nedeniyle, bir kişi ya da başka bir mal zarar görmesi durumunda, üretici firma doğrudan sorumlu tutulacak. İade Süresi 6 Aya Çıkıyor.

-Hatalı ürünlerde sorumluluk üreticiye ait olacak. Eğer üretici yoksa yani ithal bir ürünse, böyle durumda sorumlu ithalatçı olacak.

-Satın alınan bir malın kusurlu ya da ayıplı çıkması durumunda tüketici eşdeğerde bir ürün ile değiştirme veya iade etme haklarına sahip olacak. Firmanın ise vatandaşın tercihine 30 gün içerisinde cevap vermesi gerekecek.

Ayıplı malda ihbar süresi kalkıyor

-Ayıplı mal ve hatalı ürün birbirinden ayrılıyor.

-Açık ayıpta 30 günlük ihbar süresi kaldırılıyor.

-İlk 6 ayda, satıcı malın ayıplı olmadığını, 6 aydan sonra ise tüketici malın ayıplı olduğunu ispatlamak zorundadır.

-Eser sözleşmeleri ayıplı hizmet kapsamına alınıyor. Tüketici, ayıplı hizmet sonucu ortaya çıkan eserin onarımını isteme hakkına sahip olacak.

-Tüketiciye taksitle satışlarda da 7 günlük cayma hakkı veriliyor.

-Taksitler kambiyo senedine bağlanamayacak.

-Yasa tasarısıyla tüketici kredi sözleşmesi imzalanmadan en az 1 gün önce tüketicinin bilgilendirilmesi zorunluluğu getiriliyor.

-Tüketiciye ilk defa tüketici kredisi sözleşmesinden de 14 gün içinde cayma hakkı tanıyor.

-Tüketici kredilerinde faiz oranı sabit, değişken veya aynı kredi için her iki yöntem esas alınmak suretiyle belirlenebilecek.

Kapıdan Satışa Sermaye Şartı

-İsteyen, kapıda satış yapamayacak.

- Kapıdan satışlarda ise firmalara 50 bin TL sermaye şartı getiriliyor. Ayrıca 7 günlük cayma hakkı süresi 14 güne çıkarılıyor.

İşyeri dışında satış yapacak olan şirketlere 50 bin lira sermaye şartı getiriliyor.

-Sözleşme tarihi tüketicinin kendi el yazısıyla attırılacak ve sözleşme örneği tüketiciye verilecek.

-Sözleşmenin ve malın tüketiciye verildiğinin ispatı müteşebbise aittir.

-Hayat sigortalarına ve bireysel emekliliğe ilişkin mesafeli sözleşmelerde 30 gün, diğer sözleşmelerde ise 14 gün cayma hakkı veriliyor.

-Kayıp-kaçak bedeli alınmayacak.

-Elektrik, su, doğalgaz, telefon ve internet ve benzeri aboneliklerin iptal edilmesi kolaylaşacak. Her türlü abonelik sözleşmesi kanun kapsamına alınacak. Müteşebbis iptal işlemlerinde kanuna uygun olarak hareket edecek.

-Abonelik sözleşmesinin kapsamı genişletilerek elektrik, su, doğalgaz, internet gibi her türlü abonelik dahil edildi.

-Abonelikle ilgili tüketiciyi koruyucu düzenlemeler geliyor. Örneğin, elektrikte alınan kayıp-kaçak bedeli alınamayacak.

-Tüketici, istediği anda aboneliğe son verebilecek. Aboneliğe son verme isteği, yönetmelikte belirlenecek süreler içinde yerine getirilecek.

-Aboneliğe son verme isteği süresi içinde yerine getirilmezse, bu sürenin bitiminden itibaren, abonelikten faydalanılmış olsa dahi tüketiciden herhangi bir bedel talep edilemeyecek.

-Aboneliğin sona erdirildiği durumlarda, ödenen bedelin geri kalanı 15 günde iade edilir.

Yazılı ve sesli kullanma kılavuzu Türkçe olacak

-Tanıtım ve kullanıma ilişkin hususların, malın üzerinde de yer alması halinde, yazılı ve sesli ifadelerin Türkçe olması zorunludur. Böylece otomobillerde de sesli mesajların Türkçe olması şartı aranabilecek.

-Malların kişinin sağlığı ile çevreye zararlı veya tehlikeli olması durumunda, bu bilgi ve uyarılar tanıtma ve kullanma kılavuzunda açıkça görülecek şekilde yazılacak.

-Paket tur sözleşmesinin esaslı unsurlarında değişiklik olması durumunda tüketici sözleşmeden dönme hakkına sahip olacak.

-Dönme durumunda, yapılan tüm ödemeler 7 gün içinde iade edilecek. Ancak hizmetten yararlanma oranında uygun bir kesinti yapılabilecek.

Hakem Heyetleri

-Hakem heyetleri 2 bin TL’ye kadar bağlayıcı karar alabilecek

-Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Tasarısı Taslağı’nda tüketici sorunları hakem heyetlerinin il merkezlerinde ve ihtiyaç duyulan ilçelerde kurulması öngörülüyor.

-Hakem heyetlerine sadece tüketiciler başvurabilecek.

Tüketici Mahkemeleri’nde resim ve harç kalkıyor

-Tüketici davaları resim ve harçtan yeniden muaf tutulacak. Tüketici örgütlerince açılan davalardaki bilirkişi ücretleri ve davanın aleyhe sonuçlanması durumunda ödenecek avukatlık ücreti Bakanlıkça karşılanacak.

-Taslakta ceza miktarları güncellenirken, yeni yasada her madde için öngörülen ceza ayrı ayrı düzenleniyor. Bazı durumlarda sözleşme başına, bazı durumlarda da işlem başına ceza öngörülüyor.

Konutta ödeme banka üzerinden yapılacak, teslim süresi 36 aya çıkıyor

-Konut veya tatil amaçlı taşınmazların ön ödemeli satışları düzenlendi.

-Tüketici, ödemeleri sözleşmede belirtilen bir bankada kendi adına açılacak gelir getiren bir tasarruf veya yatırım hesabına yatırmakla yükümlü olacak. Yani tüketici konutta ödemelerini bankadan yapacak.

-Satışların resmi şekilde yapılması hüküm altına alınıyor.

-Taşınmazlara ilişkin teslim süresi 30 aydan 36 aya çıkarılıyor.

-14 günlük cayma hakkı getiriliyor.

-Ön ödemeli satışlarda, devir ve teslim tarihine kadar tüketici, herhangi bir gerekçe göstermeden sözleşmeden dönmesi halinde satım bedelinin yüzde 2’sine kadar sözleşmeden dönme cezası ödeyecek.

Konut kredilerinde erken ödeme ücreti yüzde 1’e iniyor

-Yüzde 2 olan erken ödeme ücretinin, Yüzde 1’e indirilmesi öngörülüyor.

-Konut finansmanı kuruluşu tarafından kredi verilmesinin isteğe bağlı sigortaların yaptırılması şartına bağlanamayacağı hüküm altına alınıyor.

http://www.herayaktuel.com/
*Her hakkı saklıdır. İzinsiz gösterilemez, çoğaltılamaz..
haberyazilimi.com - Copyright