Karakoçan | HerAy Elazığ Aktuel-Elazığlıyım diyen herkesin dergisi
Ana Sayfa
Dolar : Euro : Bist :
Ana Sayfa >> Karakoçan26.03.2016 16:57

Karakoçan

Karakoçan


arakoçan Cumhuriyet dönemi ilçelerindendir. 1936 yılında ilçe olmuştur. Karakoçan`ın gerek merkezinde, gerekse civarında tarihi yönden önem taşıyan herhangi bir yerleşim birimi olmadığından, tarihi bilgileri içeren kaynaklar yok denecek kadar azdır.


Bu haber 671 kez okundu.

 

rnrn


rnrn

KarakoçanrnCumhuriyet dönemi ilçelerindendir. 1936 yılında ilçe olmuştur. Karakoçan`ınrngerek merkezinde, gerekse civarında tarihi yönden önem taşıyan herhangi birrnyerleşim birimi olmadığından, tarihi bilgileri içeren kaynaklar yok denecekrnkadar azdır.

rnrn

İlçenin en eskirnyerleşim merkezi, Osmanlı Dönemindeki OHİ Bucağı`na bağlı Tepe Köyü`dür. İnşaatrnyapımı kazılarında çanak - çömlek ve süs eşyalarının içinde bulunduğu mezarlararnrastlandığı dikkate alınırsa, tarih öncesi değişik kavimlerin burada yaşadığı,rnhöyük üzerine kurulmuş bir köy olduğu anlaşılmaktadır. Bugünkü Kalecik Köyü vernçevresi (Baraj Gölü altında kalan kısmı), eski Çan yolu (Özlüce barajırnyanındaki ) üzerindeki Değirmendere civarı, Roma dönemine ait bazı kayarnmezarlarıyla dikkati çekmektedir.

rnrn

 İlk çağda Hitit ve Urartuların bölgeye hakimrnoldukları bilinmekte ise de, buralarda onlara ait önemli eserlerernrastlanmamıştır. Urartular`dan sonra bölge Medler`in, daha sonra Persler`in vernRomalıların eline geçmiştir. Bölge Roma Döneminde Sasanilerle Doğu Romalılarrnarasında tampon bölge haline gelmiştir. Karakoçan ve çevresindeki köylerernyerleşen insanlar, komşuları Rumlar, Keldaniler,Süryaniler ve diğer gruplarlarnberaber yaşamışlardır.

rnrn

Tarihçi yazar AlirnKemali, Erzincan Tarihi adlı eserinde Halife Hz. Ömer Devrinde komutan Halidrnbin Velid tarafından Kiğı`nın ve dolayısıyla Karakoçan`ın da fethedildiğinirnbelirtmektedir. Arap - Bizans, Arap - İran ve Arap - Türk savaşlarında savaşrnbölgesi olması sebebiyle Karakoçan ve çevresi bahsi geçen savaşların doğurduğurnsonuçlardan nasibini almıştır.

rnrn

Selçuklu KomutanırnTürkmen Çubuk Bey 1107 tarihinde Harput, Palu, Çemişgezek, Arapkir ve Eğin `irnzaptederek Karakoçan ve çevresini de hakimiyetine almıştır. "Doğu illerirnve Varto Tarihi" adlı eserde Karakoçan çevresindeki aşiretlerinrnHorasan`dan geldikleri, Hormek aşiretinin HarzemTürkleri`nden olduğurnyazılmaktadır.

rnrn

Karsıni (Bazlama)rnKöyü ve civar köylere yerleşenlerin Karsan Aşiretinden oldukları, bu isminrnKuman Kıpçak dilinden gelmesi bunu doğrulamaktadır. Okçular (Okçiyan) Köyü`ndernMezar-ı Selçuk adında bir yerin olduğunu söyleyen köyün yaşlıları, OkçurnYusuf`un Selçuklu öncü kuvvetlerinden olduğunu ve bunun Kırklar Hikâyesindernanlatıldığını söylemektedirler. Karakoçan ve çevresi Anadolu Selçuklu SultanırnAlaaddin Keykubat zamanında bu devletin sınırları içine alınmış, Anadolu`nunrnMoğol istilasıyla Selçuklu hâkimiyetinden Buldukani Beyleri` nin eline geçmiş,rnardından Akkoyunlular`ın egemenliğine, daha sonra Safeviler`in hâkimiyetinerngirmiş, Osmanlı hükümdarı Yavuz Sultan Selim zamanında da Osmanlı topraklarınarnkatılmıştır.

rnrn

Osmanlılarrnzamanında vakıf araziye dahil olan Karakoçan, devlet otoritesinin zayıflamasırnsonucu, vakıf yöneticilerinin ve toprak işleticilerinin eline geçmiştir.rnKarakoçan yöresinin 1. Dünya Savaşı ve sonrasında ülke savunmasında oldukçarnönemli bir yeri vardır. Bilindiği gibi 1. Dünya savaşı yıllarında Rus Ordularırnbugünkü Karakoçan - Kiğı sınırına dayanmıştı.

rnrn

ÇanakkalernSavaşları`nın kahramanı Osmanlı 2. Ordusu, Ruslarla savaşmak için doğuyarnkaydırılmıştı. Bu ordunun karargâhı Palu`nun Sekrat Köyü; Kurmay BaşkanlığırnKarargahı da bugün Karakoçan`ın Başyurt Bucağı`na bağlı olan Mahmutlu Köyü;rnİkinci Ordunun komutan vekili Mustafa Kemal Paşa, Kurmay Başkanı da İsmetrn(İnönü) Bey idi. Ordu ağırlıklarının bir kısmı, Karakoçan`ın sırtını yasladığırntepelerde ve daha gerilerde bulunmakta idi.

rnrn

I.Dünya Savaşırnsonrası Anadolu `da kurulan Müdafa-i Hukuk Cemiyetlerinden "Vilayet-i ŞarkiyyeMüdafa-irnHukuk Cemiyeti"nin Erzurum Şubesi, aslen Karakoçan`ın Keklik Köyü`ndenrnolan Avukat Hüseyin Avni Ulaş Bey ve arkadaşları tarafından açılmıştır.Ornyıllarda Karakoçan`ın Çan Bölgesi Kiğı Kazası vasıtasıyla Erzurum`a bağlırnidi.Karakoçan`ın yetiştirdiği Milli Mücadele kahramanı Hüseyin Avni Ulaş Beyrnson Osmanlı Mebusan Meclisi `ne ve 1.TBBM `ne Erzurum Mebusu (Milletvekili )rnsıfatı ile katılmıştır. 1936-1937 yıllarında Türkiye `deki yeni idari düzenlemernile Kiğı`nin Çan Nahiyesi ve Palu`nun Ohi ve Lahan Nahiyeleri birleştiriliyor,rnKarakoçan adı altında bir ilçe Elazığ İli`ne bağlanıyor.

rnrn

Karakoçan ismirnaslında bugün de aynı adla anılan bir köyün adıdır.Ancak tespitlerimize görerndönemin bölge müfettişi Abdullah Paşa ilçe merkezi olarak düşünülen bu köyü birrnbahar günü ziyaret etmiş, iklim şartları daha kötü, ulaşımı daha zor olanrnKarakoçan Köyü yerine her bakımdan daha uygun olan Ohi Bucağının Tepe Köyü `nürnmerkez olarak seçmiştir.Böylece Karakoçan adı yeni ilçenin adı olarakrnkalmıştır.

rnrn

Başyurt, Merkez vernÇan Bucağı olarak teşkilatlanan yeni ilçe merkezi başlangıçta ufak bir köyrngörünümünde iken Altınoluk, Yeşilbelen, Sarıbaşak ,Başyurt ve diğer civarrnköylerden yerleşmeler ile gün geçtikçe gelişmiştir. Sonraki yıllarda KarakoçanrnKöylerinin yanı sıra Kiğı, Mazgirt, Nazimiye, Palu, Varto, Bingöl ve diğerrnkomşu ilçelerden gelenler günümüz Karakoçan`ını oluşturmuşlardır.


Diğer İLÇELER haberleri
Yorum Ekleyin
Üye Yorum
Gönder
http://www.herayaktuel.com/
*Her hakkı saklıdır. İzinsiz gösterilemez, çoğaltılamaz..
haberyazilimi.com - Copyright