Tasavvuf terapisini denediniz mi? | HerAy Elazığ Aktuel-Elazığlıyım diyen herkesin dergisi
Ana Sayfa
Dolar : Euro : Bist :
Ana Sayfa >> Tasavvuf terapisini denediniz mi?11.08.2016 22:06

Tasavvuf terapisini denediniz mi?

Tasavvuf terapisini denediniz mi?


Ruhsal sıkıntılarda psikolog ve psikiyatristlerin kapıları aşınır. Çareler aranır, reçeteler yazılır. Oysa tasavvuf ilmiyle de ruhsal sıkıntılara çare bulunabiliyor. Sabır, depresyona iyi geliyor. Takva, dikkat eksikliğine çözüm sunuyor.


Bu haber 598 kez okundu.

Kalbi Allah'a bağlama sanatı olan tasavvuf, huzuru, ahlakı ve Allah ile olan bağı temsil ediyor. Tasavvufi anlayışrntarzı ise kişinin kendisini, yaratıcısını, kâinatı bütünlük içerisinderngörmesine yardımcı oluyor. Esma Sayın'ın kaleme aldığı ve Nesil Yayınları'ndanrnçıkan tasavvuf terapisi çalışması da tasavvuf ve psikoloji ilimleriyle insanrnpsikolojisini inceliyor. İstikamet, takva, tevbe, muhasebe, murakabe, hürriyet,rnibnü'l-vakt gibi tasavvufi kavramların; ihlas, sabır, dua, tevazu, haya,rntevekkül gibi ahlaki kavramların vasıtasıyla insan ruhunun ve maneviyatınınrntasavvuf sayesinde nasıl tedavi ve terapi edici etkileri olduğunu açıklıyor.rnBiz de kavramlar üzerinden tasavvuf terapisini incelemek istedik.   

rnrn

Takva, dikkat eksikliğine çözüm sunuyor

rnrn

Takva, kişinin kendisini Allah'tan uzaklaştıran her türlü şeyden uzakrnkalması demek. Abdülkerim Kuşeyri, risalesinde takvayı, “Takvanın biri şeklî,rndiğeri manevî olmak üzere iki yönü vardır. Takvanın şeklî yönü, dininrnsınırlarını korumak, manevi yönü ise, iyi niyet ve ihlastır.” şeklindernyorumluyor. Takva anlayışının psikolojik ve terapik etkileri de bulunuyor.rnÇalışmaya göre takva, sorumluluk bilinci ve sonsuzluk duygusu, aşk, dikkat vernodaklanma, benlik kontrolü melankolik kişilik yapısı, stres, günahkârlıkrnduygusu ve narsisizm üzerinde tedavi edici özelliğe sahip. Takva, yabani otlarrnve ayrık otları gibi insanın içinde büyüyen günahlardan onu koruyor vernsakındırıyor. Bu vasıtasıyla Allah'a sevgi, aşk ve itaatle bağlanan bir kul,rnsevgi ve bağlılığı hissetmiş oluyor. Takvanın dikkat ve odaklanma üzerindeki etkisirnise kişinin Allah'a sevgi ve merhametiyle ortaya çıkıyor. Çünkü takva sayesindernAllah'ın sevgi ve merhametini hisseden bir insan, Allah'ın emir ve yasaklarınarnodaklanabilir. Böylece kişi kendini Allah'a karşı yakın hisseder. İtaate dayalırnsevgi anlayışı gelişir. Bu da insanı hem benlik kontrolü hususunda başarılırnkılar hem de onu değersizlik, yabancılık, dışlanmışlık, kabul edilmemernhislerinden kurtarmış olur. Takva anlayışı sayesinde kurulan sağlam dindarlıkrnve hakiki muhabbet de kişiye sağlıklı sevginin yollarını da açmış oluyor.rnKişiyi vicdanlılığa ve sorumluluk bilincine yönlendirdiği için takva sayesinderninsan kendini hesaba çekiyor.

rnrn

Tevbe, ruh sağlığına iyi geliyor

rnrn

Tevbe, pişmanlık ve hatadan Allah Teala'ya dönmek demek. Ancak hakikatterntevbe, Allah dışındaki her durum ve şarttan Allah'a dönmeyi içeriyor. Çünkürntevbe hatalardan dönmeyle başlasa da her hal ve durumuyla Allah'a dönmeyirnkapsayan bir süreç. Tevbenin psikolojik ve terapik etkileri de bulunuyor.rnİçerisinde umut, sevgi ve yenilenme bilinci olan tevbe, ruh sağlığının anahtarırnve hastalıklar için bir terapi yolu da sağlıyor. Umut ve kendini yenileme,rnkendini gerçekleştirme, günahkarlık ve suçluluk duygusu, kaygı bozukluğurnüzerinde psikolojik ve terapik etkileri de bulunuyor. Tevbe vasıtasıylarnşahsiyet yeniden yapılanıyor. Duygu ve düşüncede, dikkat ve ilgide, arzu vernisteklerde ibadet ve diğer tüm davranışlarda Allah'ın arzusuna uymak için kendirnbeninden sıyrılarak O'na ulaşma kararlılığında şahsiyet yeniden şekillenmişrnoluyor. Bunun için insan, tevbe vasıtasıyla zihnini ve kalbini sadece Allah'larnbütünleştirmenin O'na yönelmenin uğraşını veriyor. Her doğan güne yeni birrnumutla ve günahlardan arınmışlıkla başlama fırsatı veriyor. Bu durum insana hemrnumut hem de kendini yenileme enerjisi sunuyor. Ayrıca tevbe, insanı manevirnaçıdan yenileyerek onu kademeli olumlu karakter özelliklerine yönlendirdiğirniçin, onu suçluluk duygusunun olumsuz etkilerine karşı da korumuş oluyor.

rnrn

İbnü'l-vakt, anın kıymetini bilmeyi sağlıyor

rnrn

İnsanın içinde bulunduğu zaman dilimine vakit deniyor. Geçmiş ve gelecekrnzaman arasındaki anı kapsıyor. İbnü'l-vakt ise zamanın oğlu veya uşağı olmakrndemek. Zamanın oğlu olmayı başarmış sufiler, yaşadıkları anı değerlendirirler.rnBu hal de insana birçok tedavi edici imkan sağlıyor. Mesela ibnü'l-vaktrnanlayışı içinde yaşayan insan bulunduğu anı değerlendirir. Geçmişinrnsıkıntılarını ve geleceğin kaygılarını yaşadığı zaman dilimine taşımaz.rnYaşadığı zamanın değerini fark eden insan, varlığının anlamını tatmin edenrnsorulara da cevap verir. “Nereden geldim, nereye gideceğim, varlığımın anlam vernamacı nedir?” gibi sorular, yaşadığımız anı değerlendirirken cevap bulur.rnPsikolojide de varlığın anlamını tatmin eden bu sorular benlik arayışırnsürecinin bir sonucu olarak kabul ediliyor. Bu manada ibnü'l-vakt olmak,rnzamanın kendisini aşındıran gücüne engel olup ona zamanın hakimi olma imkanırnsağlıyor. Varlığının anlamını kendisine sunan sorulara cevap verme imkanırnverdiği için benlik arayışı sürecinde insana katkıda bulunuyor. Bu durumdakirninsan kişilik bilincinin de farkında oluyor.

rnrn

Sabır, depresyonu en aza indiriyor

rnrn

İmam Gazzali, El-Munkızu Mine'd-Dalal adlı eserinde “Tasavvufta esas olanrninsanda ruhun özelliklerini hakim kılmak ve böylece Allah'a ulaşmaktır. Bununrnyolu da nefsin isteklerine karşı çıkmaktan, nefsin hoşuna giden şeyleri, nefsernhakim olabilmek için terk etmekten geçmektedir.” diyor. Nefse hakim olup onurnterbiye etmenin en önemli yolu da sabır anlayışını hayata hakim kılmaktanrngeçiyor. Bu manada sabır acı ve bağırma anında nefsi tutmak demek. Nefsirnhapsetmek ve mahkum etmek olan sabır, insanın hem egosuna hakim olmasına hem dernruhsal dünyasını zenginleştirmesine imkan sağlıyor. Sabır anlayışının olumlurnbaşa çıkma, özsaygı, kendini gerçekleştirme, kaygı korku üzerinde psikolojik vernterapik etkileri de bulunuyor. İnsana verdiği özsaygı ve özgüven gücüyle sabır,rndepresyonun fizyolojik ve ruhsal etkisini en aza indirebiliyor. Sabır,rnsağladığı manevi enerjiyle metabolizmayı dengeliyor ve davranışları düzenliyor.rnBununla beraber sabrın kaygıyı ve korkuyu azaltan bir etkisi de var. Sabırrnkişiye özgüven ve özsaygı gibi psikolojik güçleri kazandırdığı için korku vernkaygı düzeyini en aza çekiyor. İster korku düzeyinde ister kaygı düzeyindernolsun sabır, zorluklara karşı kişiye kazandırdığı güç nedeniyle her ikirnduygusal sıkıntıyı da tedavi ve terapi etmeyi başarıyor.

rnrn

Tevekkül, gelecek kaygısını izale ediyor

rnrn

Tevekkül, Allah karşısında kayıtsız ve şartsız bir teslimiyet hali demek.rnGerekli tüm çabayı sarf edip, her türlü tedbiri aldıktan sonra, işi tam birrninançla Allah'a havale etmeye yani ‘deveyi bağladıktan sonra Allah'a emanetrnetmeye' tevekkül deniyor. Kalp işi olan tevekkülde esas olan kalbin Allah'arnteslimiyet anında mutlu ve huzurlu olması. Tevekkül anlayışının gelecekrnkaygısı, rızık endişesi, geleceğe dair korkular gibi birtakım sıkıntılarrnüzerinde terapik etkileri var. Allah'a sınırsız güvenen ve O'nun takdirini tamrnbir teslimiyetle hisseden bir kul bu gibi sıkıntılı durumlardan uzaklaşmışrnoluyor. İnsanın hakkında hayırlı olup olmadığını bilmediği hususları Rabb'ininrntakdirine bırakması ve gelecek kaygısı yaşamaması, ümit duygusunun darnyeşermesini sağlıyor. Hz. Mevlânâ da insanın kuruntu, gelecek endişesi ve rızıkrnkaygısından kurtulması için tevekkülün şart olduğuna dikkat çekiyor. Bu manayırnMevlânâ şu şekilde açıklıyor: “Gemiye yükü yükleyince, artık yapacağın iş,rnHakk'a tevekkül etmektir. O yolculukta batacak mısın, kurtulacak mısınrnbilinmez. Neticeyi bilmedikçe, gemiye bir adım atma. Bu yolda kurtulacak mıyım,rnyoksa boğulacak mıyım? Bu iki halden hangisidir anlamalıyım. Ben, diğerlerirngibi sahil ümidiyle şüphe içinde bu yola gitmem dersen; tüccarlık yapamazsın.rnOnlar sırdır ve gizlidir.”


Diğer YAŞAM haberleri
Yorum Ekleyin
Üye Yorum
Gönder
http://www.herayaktuel.com/
*Her hakkı saklıdır. İzinsiz gösterilemez, çoğaltılamaz..
haberyazilimi.com - Copyright